Глобална система за наблюдение на климата

През 1992 година е създадена Глобална Система за Наблюдение на Климата (Global Climate Observing System) от Световната Метеорологична Организация (World Meteorological Organisation). Нейната цел е да обедини метео сателитите и наземните обсерватории за наблюдение на атмосферните, океанските и вътреземните климатични елементи. Фокусирането им върху събиране на информация за климата от 1040 станции по света, дава ясна представа за измененията и отклоненията от типичния климат на земята. Благодарение на съвременната електронна апаратура бе възможно да се създаде световен център за събиране и оценка на данните.

Глобалната система за наблюдение на климата представлява сложна мрежа от радио, сателитни и жични комуникационни модули свързани с наземни метео станции, обсерватории, метео кораби, автоматични метео станции, снимкови сателити, метео радари и други. Принципа схема на мрежата е показана на Фиг.1.1.

Figure: Фигурна схема на Глобалната Система За Наблюдение на Климата [19]
\includegraphics[width=320pt]{figs/Fig1.pdf.ps}

Един от обектите с особено значение се явяват наземните метеорологични станции.Subsections

Deyan Levski 2013-06-22