Прототип

Тъй като цялостната метеорологична станция представлява разпределена система с три микроконтролера и много периферни сензори, прототипа се състои от една платка-майка поставена в табло и сензори монтирани на пилон на съответните измервателни места спрямо метеорологичните стандарти. На Фиг.2.22 е показан контурен чертеж на конструкцията на метеорологичната станция.

Figure: Конструктивен модел на метеорологичната станция
\includegraphics[width=300pt]{figs/Fig33.pdf.ps}

Разработването на софтуера стана върху универсални макетни перфо-платки. След завършването на софтуерната и хардуерната част бе конструирана пробна платка включваща двата измервателни slave контролера, master контролера, етернет контролера, часовник в реално време, външна флаш памет, захранване и друга периферия. На Фиг.2.23 е показана фотография на платката-майка.

Figure: Вид на прототипната платка-майка
\includegraphics[width=450pt]{figs/Fig34.pdf.ps}

В Приложение 1 и 2 се намират графичните оригинали на печатната платка и принципната схема. В Приложение 4 е включен списък с използваните елементи.


Deyan Levski 2013-06-22