Топлинен индекс

Топлинния индекс е имперично създаден параметър за определяне на чувството за ``реалната'' температура на въздуха. Той зависи също от температурата и влажността на въздуха, но и от редица коефициенти. Опростената формула за изчисление е:

$\displaystyle HI=c_{1}+c_{2}.T+c_{3}.RH+c_{4}+T.RH+c_{5}.T^{2}+c_{6}.RH^{2}+c_{7}.T.RH^{2}+c_{8}.T^{2}.RH+c_{9}.T^{2}.RH^{2}$ (2.5)

Където:
HI e топлинния индекс в $ ^{\circ}$ C
RH e относителната влажност в %
T e температура на въздуха в $ ^{\circ}$ C
c1 = -42.379
c2 = 2.04901523
c3 = 10.14333127
c4 = -0.22475541
c5 = -6.83783x$ 10^{-3}$
c6 = -5.481717x$ 10^{-2}$
c7 = 1.22874x$ 10^{-3}$
c8 = 8.5282x$ 10^{-4}$
c9 = -1.99x$ 10^{-6}$

Поради сложността на уравнението и практически невъзможното изчислние на уравнение от такъв порядък в 8 битов микроконтролер, се наложи то да бъде опростено. Тъй като коефициентите c5,c6,c7,c8 и с9 са в порядъка 10$ ^{-3}$ и по-малки, можем да ги пренебрегнем със съзнанието за малка промяна на крайния резултат.

Практическото внедряване на уравнението в микроконтролера изглежда по следния начин:

HI=(-40.33*(atemp))+(10.143*(RH))+(((-0.225)*atemp)*RH)Deyan Levski 2013-06-22