Надеждностен анализ

Поради наличието на само един прототип е много трудно да бъде предсказано практическото средно време преди повреда (MTBF). За определянето на този параметър е необходимо многократното обследване на серия от прототипи и според времето за техния отказ би могла да се предвиди приблизително надеждността на системата. Наличието на 3 различни специализирани софтуери master/slave1/slave2 води до допълнителното усложнавяне на изчислението на надеждностния анализ.

Като най-лесно приложим и можеби най-обобщаващ надеждностен анализ се явява методиката с броя на елементите по стандарта MIL-HDBK-217F и отчитането на всяко общо време преди отказа за всеки елемент. За улеснение на работата съм използвал софтуерния продукт RelCalc MTBF на T-Cubed Systems, Inc. Софтуера предлага готов алгоритъм за пресмятане по метода на броя на елементите според MIL-HDBK-217F наръчника. В Приложение 3 се намира разпечатка на лог файла от пресмятанията.

Според зададените параметри [Приложение 3] изчисленото средно време преди отказ (MTBF) е 24686 часа при околна температура 25$ ^{\circ}$ C, равняващо се на около 3 години работа без отказ. Елементът най-много понижаващ времето за отказ на 3 години е външната флаш памет, която е съставена от NOR CMOS логики осигураващи 100 000 цикъла на запис/изтриване. Повторни симулации без включване на външната памет дадоха приблизително 4 пъти по-дълго време 92617 часа (прибл 10 години). На Фиг.3.1 е показана обобщена графична зависимост на температурата и отказите.

Figure: Графична зависимост Температура - Откази
\includegraphics[width=450pt]{figs/Fig35.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22