Системи за събиране на данни

Най-общо събирането на данни е процес на записване на физически сигнали и величини на определени времеви периоди (дискрети). Специфичното при събирането на метеорологичните данни е, че при тях не е необходима такава бързина, както при записа и снемането на резонансни криви на валове например. Според международните метеорологични стандарти записването на климатичните елементи е достатъчно да става на минимум 10 минути. Поради тази причина и логерите на информация при автоматичните метеорологични станции се отличават съществено. След като не е необходима такава бързина, използването на енерго-ефективен и бавен микроконтролер е най-разумното решение. Според източника на данните логерите се делят условно на 3 вида, а именно записващи аналогови величини, цифрови и комбинирани. В дипломната работа е реализиран комбиниран дата логер вземащ както готова информация в цифров вид, така и аналогови величини. Записването на данните става върху флаш памет от типа Compact FlashTM.Deyan Levski 2013-06-22