Блокова схема на системата

Метео-сървърът се състои от четири главни функционални блока и два измервателни (температура на въздуха и слънчева радиация) Фигура 2.1.

Реализираната схема, чете основните метео данни от два външни измервателни микроконтролерa посредством код на Манчестър с леки модификации. Събирането на информацията от slave контролерите става последователно чрез използване на електронни врати за избор на източник на сигнала SLAVE1 или SLAVE2. Допълнително микроконтролерът събира информация за текущата температура чрез цифров температурен сензор на фирмата Dallas/Maxim DS18B20, използвайки OneWire протокол и слънчевата радиация като аналогова величина от фотоволтаична клетка през вградения 10 битов АЦП.

Figure: Основни блокове на системата
\includegraphics[width=400pt]{figs/Fig12.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22