Сверяване на времето

Сверяването на времето става през етернет при получаване на запитване със следния формат: /tHHMMSSDDMMYY където HH - час, MM - минути, SS - секунди, DD - ден, MM - месец, YY - година. След получаването на заявка от такъв вид се пристъпва към сверяване на часовника по следния начин:

    // СПРИ БРОЯЧА НА ЧАСОВНИКА
Soft_I2C_Start();   // започни комуникацията
Soft_I2C_Write(0xA0); // обърни се към PCF8583, адрес на PCF8583 от даташита
Soft_I2C_Write(0);   // започни от адрес 0 (конфигурационно място в паметта)
Soft_I2C_Write(0x80); // спри брояча
Soft_I2C_Stop();    // спри комуникацията

    // ЗАПИШИ НОВИТЕ СТОЙНОСТИ В ЧАСОВНИКА
Soft_I2C_Start();   // започни комуникацията
Soft_I2C_Write(0xA0); // обърни се към PCF8583, адрес на PCF8583 от даташита
Soft_I2C_Write(0);   // започни от адрес 0 (конфигурационно място в паметта)
Soft_I2C_Write(0x80); // спри брояча
Soft_I2C_Write(0);   // запиши 0 в паметта за стотните
Soft_I2C_Write(Dec2Bcd(atoi(strSS))); // запиши зададените секунди в паметта
Soft_I2C_Write(Dec2Bcd(atoi(strMM))); // запиши зададените минути в паметта
Soft_I2C_Write(Dec2Bcd(atoi(strHH))); // запиши зададените часове в паметта
Soft_I2C_Write((Dec2Bcd(atoi(strDD))&0x3F)|((Dec2Bcd(atoi(strYY))&0x03)<<6));
// запиши датата и годината в паметта
Soft_I2C_Write(Dec2Bcd(atoi(strMO))); // запиши месеца в паметта
Soft_I2C_Stop();    // спри комутикацията

    // ПУСНИ ОТНОВО БРОЯЧА НА ЧАСОВНИКА
Soft_I2C_Start();   // започни комуникацията
Soft_I2C_Write(0xA0); // обърни се към PCF8583
Soft_I2C_Write(0);   // започни от адрес 0
Soft_I2C_Write(0);   // пусни брояча
Soft_I2C_Stop();    // спри комуникациятаDeyan Levski 2013-06-22