Изпитване на сървъра

При обмислянето за създаване на сървър изграден на базата на микроконтролер, трябва да се вземе в предвид броя на очакваните потребители. При по-голяма натовареност на сървъра, не е целесъобразно използването на маломощен 8битов микроконтролер. В случея за автоматична метеорологична станция броя на потребителите не би надвишил 20.

Figure: Схема на опитната постановка
\includegraphics[width=220pt]{figs/Fig21.pdf.ps}

За изпитване на максималната комуникационна товароносимост на сървъра се създаде опитна постановка от 10 на брой потребителски компютъра Фиг.2.10, изпращащи заявки асинхронно във времето. Допълнителен компютър се използва като софтуерен анализатор на мрежата с open-source продукта Wireshark. На Фиг.2.11 са представени обобщени в хистограма резултати на времето за отговор.

Figure: Хистограма на времената за отговор при проведеното изпитване
\includegraphics[width=320pt]{figs/Fig22.pdf.ps}

В над 60% от случаите, сървърът отговаря на заявките за по-малко от 2ms, като максималното време за отговор е 16...18ms. Теоретично, с буфер от 8 KB, сървърът би могъл да обслужи до 18 синхронни заявки. На практика, те не могат да бъдат напълно синхронни, откъдето и броя на заявките нараства десетократно.

Табличният вид от измерванията направени с Wireshark се намират в [Приложение 1].Deyan Levski 2013-06-22