Избор на осцилатор и режим на работа

Поради спецификата на Харвард архитектурата на микроконтролерите от фамилията 18F, една инструкция за изпълнение бива извършвана за 4 тактови цикъла. Поради тази причина бе жизнено важно микроконтролера да поддържа работна честота от поне 32 MHz, за да може да бъде осигурена честота на работа на SPI модула му от минимум 8 MHz, нужна за връзка с ethernet контролера.

Избраният генератор на тактова честота е кварцов на 10MHz с конфигурирани регистри HS, PLLEN FOSC3:FOSC0 (HSPLL=0110) за включване на вътрешен PLL умножител на честота, умножаващ честотата х4. На Фиг.2.3 е показана блокова схема на умножителя с фазово заключване (PLL block).

Figure: Вътрешен 4х Умножител с фазово заключване PLL [15]
\includegraphics[width=250pt]{figs/Fig14.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22