Физически блок на вградения уеб сървър

Реализирането на вграден уеб сървър може да стане с практически почти всеки микроконтролер с достатъчно RAM и ROM памет посредством етернет адаптерни интегрални схеми. Водещи фирми производители на такива устройства като Realtek, Intel, Microchip, Broadcom, Texas Instruments предлагат различен асортимент. Връзката на етернет адаптерите може да става чрез различни методи за връзка, но най-често по SPI, I2C или паралелно. Сам по себеси етернет адаптера има задачата да преобразува физически сигнала в такъв подходящ за обработка от микроконтролера и обратно. На Фиг.1.3 е показана блокова схема на етернет контролер ENC28J60.

Figure: Блокова схема на етернет контролер ENC28J60 [11]
\includegraphics[width=350pt]{figs/Fig3.pdf.ps}

Контролера съдържа необходимите за нормалната работа на етернет връзката според IEEE 802.3 блокове. А именно:

Figure: Организация на етернет буфера [11]
\includegraphics[width=250pt]{figs/Fig5.pdf.ps}Deyan Levski 2013-06-22