Абстракт

С развитието на електрониката, реализирането на автоматизирани системи за събиране и обработка на данни става все по-необходим и използван метод. Това се дължи на постиганото високо бързодействие на записа с използваната съвременна елементна база. Допълнително изключването на субективния фактор, обслужващ измервателните станции, свежда до минимум грешките при отчитане на метеорологичните параметри и намалява себестойността на процеса. Именно тези предимства доведоха до разработването на такъв дипломен проект.

Целта на дипломната работа е да се създаде напълно автономна система за събиране, съхранение и визуализиране на метеорологични данни. Източниците на информация биват два отделни микрокомпютърни модула имащи за цел единствено точното измерване на метеорологичните елементи и незабавното им изпращане към сървъра. Разработената система се явява част от по-голяма разпределена система. Съхранението на данните се извършва върху стандартна Compact Flash карта, а визуализирането и отдалеченото следене и възможност за записване става посредством стандартен TCP/IP протокол.


Deyan Levski 2013-06-22